דלג אל:

פירוט מבנה הלמידה

שלב א' - לימודי היסוד בתחומי הדעת

שלב א' - לימודי היסוד בתחומי הדעת

בכל אחד מתחומי המח"ר יבחרו המורים בליווי המנהלים נתיב הוראה-למידה-הערכה מבין הנתיבים אפשריים:
א. נתיב למידה מתחדשת
ב. נתיב למידה דיגיטלית
ג. מורים שותפי פיתוח

נתיב א' – למידה מתחדשת

נתיב א' – למידה מתחדשת

בנתיב זה יוכלו המורים לכוון את הוראתם ואת למידת התלמידים לרמה המקצועית הנדרשת בתוך כדי שמירה הן על הסטנדרט הן על האוטונומיה שלהם בתכנון הלמידה ההוראה והערכה בדרך המיטבית.

עקרונות והדגשים

 1. הלמידה המתחדשת מציעה למורים לבנות תהליכי הוראה, למידה והערכה מותאמים להם ולתלמידיהם בתוך מתן דגש על קידום יכולות התלמידים ומיומנויות הלמידה שלהם.
 2. לאורך תהליך הלמידה ישבצו המורים משימות שבעזרתן יוכלו להעריך את התקדמות התלמידים, את הידע ואת המיומנויות שלהם.
 3. המורה יתכנן את ההערכה כך שתהיה מבוססת על שש מטלות או יותר, הבודקות ומעריכות מרכיבים שונים בלמידה.
 4. לרשות המורים יעמדו דגמים מגוונים של תבניות לתהליכי הערכה.
 5. המטלות יהיו משלושה סוגים:
  א) מבחנים המסכמים ידע ומיומנויות (השאלות במבחנים אלה דומות לשאלות הבגרות). מבחן אחד עשוי להידגם בבקרה מדגמית.
  ב) שתי מטלות לבחינת יכולות הלמידה העצמאית והשיתופית של התלמידים בשילוב מיומנויות למידה מתקדמות. המפמ"רים יפרסמו תבניות למטלות, ולתוכן ייצוק המורה את התכנים שבחר. לתבניות אלה יהיה מחוון בדיקה אחיד.
  ג) מטלות נוספות בהמלצת כל מפמ"ר תחומי הדעת או מטלות שחיבר המורה עצמאית.
  שימו לב
  ● כדי לשמור על סטנדרט אחיד תתקיים בקרה מדגמית על המבחנים ועל המטלות. כיתות שלא יעמדו בסטנדרט הנדרש יידרשו לתהליכי בקרה נוספים.
  ● לא ייקבע תאריך אחיד לביצוע המטלות, אך ייקבע תאריך סופי להגשת משימות במערכת, שאחריו תתבצע הבקרה.
 6. המורים יעבדו במערכת דיגיטלית שתאפשר להם לתכנן את ההוראה ואת מרכיבי הלמידה וההערכה. כל המטלות יישלחו, יבוצעו ויוערכו במערכת הדיגיטלית.
 7. המטלות שיידגמו לבקרה יהיו מתוך מאגר דגמים שנבנה לצורך זה. במאגר יש דגמים למשימות גנריות ומחוונים מתוקפים. מטלות אלה יהיו בהיקף של 50% מציון התלמיד וישוקללו כך:
  20% - מבחן; - 15% מטלה שיתופית; ו־15% מטלה עצמאית.
  אחרי העלאת המטלות לא יתאפשר לשנות את הציון על מטלות. הציון ב־50% הנותרים יינתן על ידי המורה על סמך מטלות הערכה נוספות שלא נדגמו לבקרה (מורה יכול לבחור להעריך יותר מאשר שישה פריטים).

שלב ב' - למידה מתקדמת: עבודה מסכמת רב-תחומית

שלב ב' - למידה מתקדמת: עבודה מסכמת רב-תחומית

מטרתה של העבודה המסכמת היא להביא לידי ביטוי את יכולותיו של התלמיד המסכמות את הידע, המיומנויות והערכים שצבר במערכת החינוך, מתוך הנחה כי לאחר סיום שלב הלמידה הדיסציפלינרית, התלמיד בשל להפקת תוצר מותאם לציפיות.

 1. כבר בשלב הלמידה התחומית ייחשף התלמיד למגוון רחב של מיומנויות למידה מתקדמות. במקביל, התלמיד יתמחה במיומנויות כתיבה במסגרת שיעורי ההבעה. מומלץ לבתי הספר להצטרף למיזם הכתיבה הדיגיטלי בהבעה, אשר במסגרתו התלמידים מתרגלים ומשכללים בצורה מותאמת אישית את מיומנויות הכתיבה שלהם.
 2. יוצע לבתי ספר מאגר של נושאים ורעיונות גדולים רחבים דיים לאפשר למידת טקסטים וניתוח מקורות שונים בתחומי דעת שונים ולהביע עמדות ערכיות.
 3. בית הספר, המורים והתלמידים יוכלו לבחור לכתוב ולהגיש את העבודה באחד משני נתיבים: נתיב רב־תחומי ונתיב בין־תחומי.

הנתיב הרב־תחומי: בנתיב זה יכתבו התלמידים עבודה הכוללת פרקים נפרדים בארבעה תחומי דעת.

(עבודה רב־תחומית: עבודה החוקרת נושא מנקודת מבט של תחומי דעת נפרדים זה לצד זה.)
- התלמידים, בקבוצות של שניים עד שלושה, יבחרו, בעזרת המורים המלמדים, שאלה שבה יעסקו באותו רעיון גדול. שאלה זו תנוסח, תיבדק ותיחקר על ידיהם בארבעת תחומי הדעת הנלמדים.
- בכל תחום דעת תבחר קבוצת התלמידים טקסט או טקסטים מכוננים העוסקים בשאלה שעניינה אותם. התלמידים ינתחו ויפרשו טקסטים אלה בתוך שימוש במיומנויות למידה שרכשו (אוריינות שפתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, אוריינות דיגיטלית, אוריינות מידע, מסוגלות עצמית, מעורבות קבוצתית).
- העבודה תתבצע בבית הספר, במסגרת השעות הקיימות (לפחות שעה שבועית בכל תחום דעת או באופן מרוכז במחצית אחת של שעתיים בכל תחום דעת) בליווי צוות המורים.
- המורים המלמדים את תחומי הדעת השונים ילוו את התלמידים בתהליך הכתיבה וימשבו את עבודתם.
- העבודה בכל תחום דעת תכלול את שיקולי הדעת לבחירת הטקסט, השאלות שעלו ממנו, ניתוחו והסקת מסקנות.(מחוון מפורט על אודות מבנה העבודה, ידע ומיומנויות יינתן במהלך הפיתוח המקצועי בתשפ"ג.)
- בסיום כתיבת הפרק יוערכו התלמידים על ידי המורה על מהלך הלמידה והתוצר הכתוב. מומלץ לכלול בהערכה גם תוצרים יצירתיים.
- העבודה תוגש לבדיקת בוחן חיצוני בכתב ובעל פה.
- אפשר לקיים את שלב הכתיבה בתחומים השונים, באופן מדורג (כל פעם יכתבו התלמידים בתחום אחד או שניים) כדי לשפר את הכתיבה משלב לשלב או באופן מרוכז (כתיבה בו זמנית בארבעה תחומי הדעת) כדי לחזק את החיבורים. בסוף תהליך הכתיבה הדיסציפלינרית יחברו התלמידים את העבודות לכלל עבודה סופית.
- העבודה הסופית של התלמידים תכלול את הפרקים הדיסציפלינריים, מבוא המסביר את בחירת הנושא וסיכום הכולל הבעת עמדה אישית ונימוקה.
- הציון הפנימי הסופי של העבודה יהיה ציון אחד המורכב מארבעת הציונים שקיבלו התלמידים על הפרקים הדיסציפלינריים ועל ההצגה בעל פה. אפשר יהיה לתת ציון אחד לכל התלמידים או לתת לכל אחד מן התלמידים השותפים במהלך ציון ההולם את עבודתו.
- הבודק החיצוני יקבל לידיו את העבודה ויראיין את הכותבים על עבודתם.
- הציון הסופי ישקלל ב־50% את הציון הבית ספרי וב־50% את ציון הבודק החיצוני.

הנתיב הבין־תחומי: בנתיב זה יכתבו התלמידים עבודה הכוללת חיבור בין תחומי הדעת.

(עבודה בין־תחומית – עבודה המחברת בין תחומי דעת שונים ויוצרת שלם חדש המורכב מהם.)
במסגרת נתיב זה יבנה בית הספר את ארגון הלמידה באופן שיאפשר למורה אחד לעבוד במשך 4 ש"ש עם קבוצה של תלמידים (המתחלקים ביניהם לצוותי כתיבה) (בתנאי שהדבר אינו פוגע בתנאי ההעסקה של המורים האחרים). התלמידים יבחרו בעזרת המורה שאלה שבה יעסקו באותו רעיון גדול. שאלה זו תנוסח, תיבדק ותיחקר על ידיהם בתוך שימוש במיומנויות למידה שרכשו (אוריינות שפתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, אוריינות דיגיטלית, אוריינות מידע, מסוגלות עצמית, מעורבות קבוצתית). המורה המנחה ילווה את התלמידים לאורך כל שלבי כתיבת העבודה מבחירת הטקסטים ועיבודם ועד סיכום התוצר.
אפשרות נוספת לעבודה בין־תחומית היא חלוקת צוות המורים של כל תחומי הדעת לצמדים של שני תחומי דעת בכל צמד. העבודה שהתלמידים יכתבו תכלול שני פרקים, אשר כל אחד מהם משלב בין שני תחומי דעת בליווי של צמד המורים (בהיקף של לפחות 2 שעות שבועיות).
גם בנתיב הבין־תחומי יהיה היקף הכתיבה זהה והציון הסופי לעבודה יינתן על ידי המורה המלווה.

 1. עם סיום כתיבת העבודות הן תישלחנה לבדיקה על ידי בוחן חיצוני.
 2. הבוחן החיצוני יקרא את העבודה הכתובה ויראיין את הכותבים על מרכיביה. הציון הסופי של הבוחן החיצוני ייקבע על פי העבודה הכתובה והדבורה כאחד.
 3. הציון הסופי של העבודה יהיה מורכב מ־50% הציון הבית ספרי שהורכב מן התהליך ומן התוצר ומ־50% הציון שנתן הבוחן החיצוני על העבודה הכתובה והחלק הדבור באופן משוקלל.
 4. מומלץ כי בתי הספר יבנו, בסיום התהליך, אירוע מסכם המאפשר לתלמידים להציג את עבודותיהם לחבריהם בתוך בית הספר ובקהילה באופן יצירתי ומגוון. במיוחד כדאי לתת את הדעת על פרקי העמדה האישית שנכללים בעבודה ומשמעותם עבור התלמידים.

במהלך חודש יוני 2022 יצאנו בקול קורא לבתי ספר המבקשים להיות שותפים בפיילוט התנסות בכתיבה כבר בכיתות י"א-י"ב בשנת תשפ"ג. המורים השותפים בפיילוט יתנסו בתהליך ליווי כתיבת עבודות עם תלמידיהם במסגרת תוכנית ההיבחנות שלהם (במסגרות חלוצי הערכה ותמ"ר הממשיכות בכיתות י"א-י"ב תשפ"ג). אנו מבקשים ללמוד עם המורים הללו על אודות האפשרויות השונות והדרכים השונות להטמעת כתיבת עבודות בכלל המערכת לקראת שנת תשפ"ה. המורים יהיו שותפים בקהילה מקצועית ועבודתם בקהילה תזכה אותם בגמול השתלמות בהיקף של 60 שעות.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בדוא"ל : pop-charedi@education.gov.il